دسته بندی ها


ما 4 دوره برای شما پیدا کردیم

سمینار پایتون و هوش مصنوعی
پیشنویس
دوره حضوری
برنامه نویسی پایتون
پیشنویس
٪20-
انلاین و حضوری
برنامه نویسی
برنامه نویسی پایتون

1,500,000 تومان 1,881,468 تومان

طراحی سایت پیشرفته(laravel,javascript) به همراه php پیشرفته
در حال برگزاری
٪10-
انلاین و حضوری
دوره توانمند سازی برنامه نویسی
در حال برگزاری
٪35-
انلاین و حضوری